อยากได้โซฟาเบดจาก intex จัง

การศึกษาที่อิงข้อมูลดิบได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำสไลด์ให้เรียบง่ายและ ปราศจากข้อมูลส่วนเกินนั้นเป็นวิธีที่ดีที่ลุดที่จะดืงผู้ฟังให้เข้ามามีล่วนร่วมได้ ดร.ริชาร์ด เมเยอร์ (Dr. Richard Mayer) ผู้สอนวิชาจิตวิทยาทางการศึกษาใน มหาวิทยาลัยแห่งแคสิฟอร์เนัย (University of California) ในซานตาบาร์บาร่า (Santa Barbara) ได้ทำการศึกษาวิธีการเรียนรู้ด้วยลื่อผสมมาสั้งแต่ปี 1991 ทฤษฎีของเขาที่ได้มาจากงานวิจัยได้รับการดีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โซฟาเบด winner ใน การศึกษาเรื่อง “ทฤษฏีการรับรู้ในการเรียนรู้ด้วยสื่อผสม” เมเยอร์ได้’วาง หลักการพนฐานของการออกแบบลื่อผสมจากองค์ความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์มี ในเรื่องกระบวนการรับรู้ สไลด์ของลตีฟ จ๊อบลัยึดหลักการของเมเยอร์ทุกข้อ

 

“การอธิบายที่นำเสนอด้วยคำพูดและรูปภาพนั้นดีกว่าการใช้คำพูด เพียงอย่างเดียว” เมเยอร์เขยน ตามคำบอกของเมเยอร์นั้นผู้เรียนสามารถ เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเมื่อเป็นการนำเสนอด้วยคำพูดและ?ปภาพประกอบ กัน ในการทดลองของเมเยอร์ กลุ่มที่ได้รับข้อความผ่านประสาทสัมผัสหลาย โซฟาเบด koncept อย่าง ทั้งตัวหนังสือและรูปภาพ ภาพวาดที่เคลื่อนไหวได้ (animation) และ วิดีโอ จะลามารถจดจำข้อมูลที่ได้รับนั้นอย่างแม่นยำกว่ากลุ่มอื่นๆ ในบาง กรณีอาจจำได้นานถึงยี่สิบปีที เดียว!

 

‘‘เที่ออธิบายด้วยสื่อผสม การนำเสนอด้วยข้อความและรูปภาพที่สอดคล้อง กันโดยการจัดวางข้อความและรูปภาพนั้นไว้ชิดติดทนจะดีกว่าแยกห่างจาก กัน” เมเยอร์แนะ ในการทดลองของเมเยอร์นั้น เขาให้นักดีกษาได้รับข้อมูล หลายลักษณะและทดสอบประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้น นักสืกษา กลุ่มที่รับข้อมูลด้วยการอ่านข้อความที่เป็นตัวหนังสือพร้อมภาพประกอบที่ มีคำบรรยายใต้ภาพโดยให้ภาพนั้นอยู่ใกล้กับข้อความ ทำข้อสอบได้ดีกว่า นักสืกษากลุ่มที่อ่านข้อความที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวถึง 65 เปอรัเช็นต์ เมเยอร์กล่าวว่าโซฟาราคาถูก หลักการนื้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยหากคุณรู้วิธีการทำงาน ของสมอง เมื่อสมองได้รับอนุญาตให้สร้างตัวแทนคำอธิบายในใจถึงลองแบบ- ดีาพูดและรูปภาพ-การเชื่อมโยงทางสมองจะมีพลังแรงมากขึ้น

 

เมเยอร์ยังแนะนำอีกว่า “เมื่ออธิบายด้วยสื่อผสม การนำเสนอข้อความ ด้วยเดียงแบบเล่าหรือย่านให้ฟังดีทว่าการให้ผู้ฟังย่านข้อความที่อผู้บนจอ เอง” โซฟาเตียงนอน การนำเสนอข้อมูลที่ใช้การยอกด้วยปากจะได้ผลดีกว่าให้ผู้ฟังอ่านสไลด์ เอง การที่สมองต้องประมวลผลข้อความที่มีปริมาณมากเกินไปเป็นเรื่องเกิน กำลังของลมอง

 

“เมื่ออธิบายด้วยสื่อผสม” เมเยอร์เขียน “การใช้ข้อความและรูปภาพ น้อยๆ จะดีกว่าการใช้ข้อความและรูปภาพที่มากเกินไป” การนำเสนอลันๆ ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ตรงประเด็นนั้นสอดรับกับทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการดีด และการรับรู้ (cognitive-learning theories) การเพิ่มเติมข้อมูลที่ชํ้าซ้อนโซฟาปรับนอน    หริอ ไม่ตรงประเด็นจะลดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้น้อยลงไป